Reglement Mierlose Dorpsquiz

 1. Algemeen
 • De Mierlose Dorpsquiz is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijstingevuld moet worden en opdrachten uitgevoerd moeten worden.
 • De organisatie van de Mierlose Dorpsquiz is in handen van Stichting de Mierlose Dorpsquiz, hierna te noemen “de organisatie”.
 • Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
 • Dit reglement zal aan ieder deelnemend team ter gelegenheid van de inschrijving worden toegezonden of overhandigd. Inschrijving als team is eerst mogelijk nadat u hebt verklaard te hebben kennis genomen van alle regels die betrekking hebben op de Mierlose Dorpsquiz , waaronder dit reglement, waarvan de voorwaarden, regels als dan gelden als te zijn geaccepteerd.
 1. Teams
 • Een team bestaat uit minimaal vier personen. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 8 tot 12 personen. Teams met minder dan vier personen zijn uitgesloten van deelname.
 • Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie artikel 3.1.
 • Deze teamcaptain van het team is woonachtig in de gemeente Geldrop-Mierlo en is minimaal 18 jaar.
 • De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
 • Indien de teamnaam in eerdere edities reeds is ingediend, heeft de toenmalige bij de organisatie bekende teamcaptain het eerste recht op het opnieuw inschrijven van een team onder deze naam. Bij niet opnieuw inschrijven van dit team vervalt bovenstaand recht.
 • De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 adres in de gemeente Geldrop-Mierlo en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Mierlose Dorpsquiz deel te nemen.
 1. Inschrijven
 • Inschrijving kan alleen geschieden via het inschrijfformulier op onze website, www.mierlosedorpsquiz.nl
 • Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren.
 • De organisatie bepaalt jaarlijks de inschrijftermijn, wie er als team toegelaten worden en mogen deelnemen aan de Mierlose Dorpsquiz, het aantal deelnemers, de termijn van deelname, en het aanvangstijdstip en eindtijdstip van de Mierlose Dorpsquiz.
 • De kosten voor deelname aan de Mierlose Dorpsquiz bedragen €45,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team. Het inschrijfgeld kan per jaar variëren.
 • Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving via iDEAL betaald te worden.
 • De inschrijving is pas definitief als de organisatie van de Mierlose Dorpsquiz het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening.
 • Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.
 1. Deelnemen
 • Na inschrijving door een volledig ingevuld inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de teamcaptain te zijner tijd een uitnodiging voor een informatieavond.
 • Op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie vindt een informatieavond plaats voor de teamcaptains. De teamcaptain of een plaatsvervanger zal verplicht aanwezig moeten zijn.
 • Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de informatieavond kan niet deelnemen aan de Mierlose Dorpsquiz.
 • Tijdens de informatieavond worden de officiële spelregels voor de Mierlose Dorpsquiz uitgelegd.
 • De organisatie stelt een vragenboek op waarin alle vragen en doe opdrachten voor de Mierlose Dorpsquiz zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de quiz avond.
 • De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.
 • Teams worden geacht het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen in het boek, waarvoor men locaties in/om Mierlo/Geldrop kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.
 • Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordenblad en duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te worden ingevuld. Dit dient te gebeuren met blauwe of zwarte pen.
 • Het ingevulde vragenboek moet op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterst tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Na het uiterste tijdstip ingeleverde vragenboekjes worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs.
 • Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.
 1. Puntentoekenning en uitslag
 • De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. De teams die hun vragenboek tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.
 • Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Doel van de Mierlose Dorpsquiz is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens  het totale aantal behaalde punten.
 • Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.
 • De bekendmaking van de uitslag van de Mierlose Dorpsquiz wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie.
 • De uitslag van de Mierlose Dorpsquiz is bindend en staat niet ter discussie.
 1. Prijzen
 • De organisatie stelt jaarlijks geldprijzen voor een aantal winnende teams beschikbaar. Deze prijzen kunnen alleen worden toegekend aan een goed doel of een vereniging of stichting  uit de gemeente Geldrop-Mierlo die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en/of is opgericht bij notariële acte.
 • Aan het team dat winnaar is geworden van de eerste prijs wordt naast een geldprijs ook de Mierlose Dorpsquiz Wisseltrofee uitgereikt.
 • Als een team de Mierlose Dorpsquiz Wisseltrofee drie keer achtereen heeft gewonnen, kan de Wisseltrofee door het team worden behouden.
 1. Algemeen
 • Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Mierlose Dorpsquiz.
 • Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.
 • Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 • Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in/om de gemeente Geldrop-Mierlo te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende team 50 punten in mindering krijgen. Een elektrische fiets is toegestaan.
 • Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.

Versie 2016